Nieuwe privacywet
Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet op de privacy in werking, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is van toepassing op alle organisaties, ook op stichtingen en verenigingen.

De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
In de nieuwe situatie hebben organisaties een grotere verplichting om verantwoording af te leggen over de persoonsgegevens die zij verwerken en hoe zij de veiligheid daarvan waarborgen.
Op de website van het Erfgoedhuis Zuid-Holland staat een nuttig uit het Engels vertaald artikel van Helen Shone over de toepassing van de AVG in (kleine) musea. Het artikel is met andere nuttige informatie over de toepassing van de nieuwe wetgeving te vinden op: https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/wetgeving/avg/

Stappenplan
Een aantal musea heeft aangeven behoefte te hebben aan ondersteuning bij de invoering van de AVG in hun organisatie.
We hebben hier vorm aan geven met een op kleinere (erfgoed) instellingen toegespitst stappenplan en twee begeleidende informatiesessies. Voor vragen over de AVG organiseren wij in 2018 ook enkele spreekuren. Data van informatiesessies en spreekuren vermelden we via de agenda en kondigen we aan in onze nieuwsbrief Erfgoedloper.

Bestanden