ANBI Gegevens

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die de Belastingdienst als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. Als u uw instelling(en) als ANBI wilt laten aanwijzen, moet u dat bij de Belastingdienst aanvragen. De staat, provincies, gemeenten en waterschappen hoeven geen aanvraag in te sturen. Zij zijn altijd een algemeen nut beogende instelling.

Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • de naam van de instelling
  Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer
 • het post- of bezoekadres van de instelling
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
 • de functie van de bestuurders
  Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

Aangesloten instellingen kunnen daarom de vereiste gegevens publiceren op de website van Erfgoedpartners.

 

ANBI Erfgoedpartners
Het Museumhuis Groningen en het Groninger Molenhuis maken deel uit van het samenwerkingsverband Erfgoedpartners dat al enige jaren in de praktijk functioneert maar dat in 2013 officieel verankerd is.
De Stichting Erfgoedpartners is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57381941.
RSIN 852555830

Doel
1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van samenwerking in de ruimste zin van het woord tussen de Stichting Museumhuis Groningen (Museumhuis) en Stichting Groninger Molenhuis (Molenhuis). Het samenwerkingsverband staat open voor toetreding door andere organisaties voor cultureel erfgoed.

2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het opzetten van het Bureau Erfgoedpartners ter onderbrenging van de administraties en activiteiten van zowel de stichting als van het Museumhuis en Molenhuis, alsmede van mogelijke andere organisaties die in de toekomst zouden wensen aan te sluiten bij de stichting;
b. het bieden van een neutraal platform voor organisaties die zich verdienstelijk maken op het gebied van behoud en beheer van cultureel erfgoed of bij het presenteren en voor het publiek ontsluiten van cultureel erfgoed;
c. het initiëren van samenwerkingsprojecten en publieksevenementen;
d. het ondersteunen van organisaties genoemd in artikel 2b;
e. het adviseren van culturele instellingen, fondsen en overheden;
f. het vervaardigen van publieksinformatie wat betreft cultureel erfgoed;
g. het aanwenden van alle verdere wettige middelen, die het doel van de stichting bevorderen of kunnen bevorderen.

Stichting Museumhuis Groningen:
Nummer KvK 02077242 – RSIN 811112585

Stichting Groninger Molenhuis:
Nummer KvK 02090790 – RSIN 815041044

 

Bestuur Stichting Erfgoedpartners:

K. Wiersma, voorzitter
H. Steegstra, penningmeester
V. de Graaf-Peters, secretaris

Leden:
R. Bakker
J.J.J. Beek
A. Brinkgreve
H. Bröring
E. Knol
P.D.J. Pauw
M. Spaltman

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Jaarverslag Erfgoedpartners 2021

Jaarrekening Erfgoedpartners 2021

 

Jaarrekening Museumhuis Groningen 2018

Jaarrekening Groninger Molenhuis 2018

Jaarverslag Erfgoedpartners 2017

Jaarrekening Erfgoedpartners 2017