Het platform Archeologie en publiek is een in 2016 nieuw gestart platform bedoeld voor beheerders van archeologische collecties, archeologische informatiepunten en archeologen. Het doel van het platform is om ervaringen en kennis te delen en publieksactiviteiten op elkaar af te stemmen. Tijdens ieder platform staat ook de website Archeologie en Landschap centraal die in ontwikkeling is.

Archeologielezingen
Regelmatig organiseert Erfgoedpartners archeologielezingen in samenwerking met andere erfgoedinstellingen. Voor 2019-2020 werd opnieuw een reeks georganiseerd. Alle lezingen waren gratis toegankelijk.

27 november 2019: Rumoer om moerassen, Veenkoloniaal Museum
door Jos Schouwenaars, adviseur watersysteem management.

Jos Schouwenaars is betrokken bij de advisering over het waterbeheer in moerassige
veengebieden. Na zijn eerste voorzichtige stappen in de nog natte restanten van het ooit zo uitgestrekte veengebied De Peel, kreeg hij de kans om in andere landen nog intacte veengebieden te bezoeken. Zo heeft hij in Ierse, Engelse en Duitse venen kunnen rondlopen en, na het verdwijnen van het IJzeren Gordijn, in het veen van de Baltische Landen. Nog later kreeg hij kans om het uitgestrekte Siberische veen in te gaan. Tijdens de lezing zal Jos Schouwenaars onder andere ingaan op het oorspronkelijke gebruik van het veen voor jacht, visvangst en bouwmaterialen en de weerstand die er bestond, en nog steeds bestaat, als nieuwkomers die gebieden beïnvloeden. Hoe zat dat met de ontginning van het Bourtanger Moor? Ook toen zagen jagers en vissers vangstgebieden verdwijnen Voordat de turfgravers kwamen maakten omwonenden al duizenden jaren gebruik van het veengebied. Ook nu is er protest tegen het verdwijnen van veengebieden. Het klinkt misschien ver van uw bed, maar de vloeibare handzeep die u gebruikt, heeft door de aanleg van enorme palmolieplantages in veengebieden in Maleisië ook invloed op de kustmoerassen die door deze grootschalige teelt verdrogen.

 

12 december 2019: Neanderthalers in Noord-Nederland. Leven aan de rand van de oerwereld, NAD Nuis. 
door Marcel J.L.Th. Niekus, archeoloog.

Tijdens de lezing passeren vele relicten van de Neanderthaler de revue en wordt uitgebreid ingegaan op de activiteiten die onze uitgestorven neef Noord-Nederland ontplooide. De Noord-Nederlandse vondsten worden geplaatst in een breder Europees kader, zowel vanuit historisch, geologisch als archeologisch perspectief.

 

18 december 2019: De Hunenborg en andere versterkingen, Veenkoloniaal Museum
door Diana Spiekhout, conservator bij het Fries Museum en landschapshistorica bij het Kenniscentrum Landschap van de RUG.
De droge zomer van 2018 was voor archeologen een topzomer. Overal in Nederland kwamen de contouren van oude gebouwen naar boven. Voor Diana Spiekhout, conservator bij het Fries Museum en landschapshistorica bij het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit van Groningen, kwam dit als een geschenk uit de hemel. Waar vroeger grachten en greppels lagen, blijft de bodem natter en zijn de contouren zichtbaar. Bij Noordlaren ontstonden groene cirkels, de plek van een Middeleeuws kasteel. De kastelen uit die tijd zagen er overigens soms heel anders uit dan mensen denken. In Nederland stonden ze ook in beekdalen en moerasgebieden en hadden niet altijd de contouren van kasteel Haarzuilen of een Disneykasteel. Ze werden vaak omringd door meerdere grachten, soms wel acht zoals bij de waterburcht te Eelde. Diana zal deze avond ingaan op haar promotie onderzoek over kastelen in het Oversticht en de diversiteit aan verschijningsvormen.

 

Foto afkomstig van website Dagblad van het Noorden

Foto: Dagblad van het Noorden

16 januari 2020: Wonen in de Fivelvallei; een 9e eeuwse huiswierde in Ten Boer onderzocht, MUG Ingenieursbureau (locatie lezing wordt later bekendgemaakt)
door Cuno Geert Koopstra, senior archeoloog

In verband met de realisatie van een Kindcentrum in Ten Boer, is in september jl. een huiswierde opgegraven. De wierde is bewoond geweest in de periode 750-1100 en was gelegen aan een geul die vermoedelijk een vertakking vormde van de Fivel. In de lezing zullen de eerste bevindingen worden gepresenteerd.