Het platform Archeologie en publiek is bedoeld voor beheerders van archeologische collecties, archeologische informatiepunten en archeologen. Het doel van het platform is om ervaringen en kennis te delen en publieksactiviteiten op elkaar af te stemmen. Tijdens ieder platform staat ook de website Archeologie en Landschap centraal die in ontwikkeling is.

Daarnaast worden er elk jaar drie archeologielezingen georganiseerd in het kader van het Platform Archeologie.

ARCHEOLOGIELEZINGEN 2024

25 januari 2024
Onderzoek wierden Bedum en Westerwijtwerd

Sierd Jan Tuinstra, senior KNA Archeoloog
EZINGE, Museum Wierdenland
Tuinstra onderzocht de wierden bij Bedum en Westerwijtwerd. De eerste wierde was onbekend, de tweede werd in de jaren 60 afgegraven. Op beide plekken is van vroegere bewoning niets meer zichtbaar. De lezing behandelt de vondsten van beide opgravingen en wat deze zeggen over de bewoning, het landschap en klimaat gedurende de bewoning van de wierden. Vier eeuwen geschiedenis, vanaf de 1e eeuw voor Christus t/m de 3e eeuw na Christus. In de 4e eeuw werden beide plekken verlaten.

7 februari 2024
Leven in een verdrinkend land: de prehistorie van Doggerland in kaart
Pir Hoebe, Promovendus Rijksuniversiteit Groningen
DELFZIJL, MuzeeAquarium

Onder de golven van de Noordzee ligt een prehistorisch landschap. Waar nu schepen varen, leefden tienduizend jaar geleden mensen en dieren in de bossen en op de vlaktes van Doggerland. Het einde van de ijstijd betekende onherroepelijke klimaatverandering, en het begin van de verdrinking van dit gebied. Mens en dier moest zich aanpassen of verplaatsen. Wat vinden we vandaag nog terug van dit land en haar bewoners? Hoe brengen we Doggerland’s verdrinkingsgeschiedenis in kaart?

21 maart 2024
De verwoestende inbraak van de Dollard
Dr Egge Knol, bioloog-archeoloog (1994-2024 conservator Groninger cultuurhistorie Groninger Museum) OUDESCHANS Garnizoenskerk 

De mens als veroorzaker van natuurrampen is een actueel thema. De Dollard is daarvan een sprekend voorbeeld. Het veen achter de Eems werd vanaf de 9e eeuw ontgonnen tot een welvarend landbouwgebied. Niemand had voorzien dat het maaiveld hierdoor zou dalen. Het hoge land werd een badkuip slechts beschermd door een smalle oeverwal met dijken. Een ramp kon niet uit blijven en vond dan ook plaats rond 1412. Na meer doorbraken was na 1509 het land met 33 dorpen in zee verdwenen. De zee zette wel voortdurend klei af, zodat het land deels door inpolderingen kon worden teruggewonnen.
Na afloop van de lezing bent u welkom om het Vestingmuseum te bezoeken.