Voorwaarden

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 25 mei 2018.
Stichting Groningen Orgelland is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (donateurs, vrijwilligers, leden van orgelstichtingen en orgelcommissies, bestuursleden en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij kunnen onze activiteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Stichting Groningen Orgelland houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de AVG.
Verwerkingen Stichting Groningen Orgelland gebruikt persoonsgegevens alleen voor hetgeen waarvoor u ze aan ons ter beschikking hebt gesteld. Deze gegevens bewaren wij in onze administratie niet langer dan noodzakelijk is. Indien wij deze gegevens met andere relaties delen, dan is dat alleen met relaties die tenminste dezelfde bescherming bieden aan uw gegevens. Stichting Groningen Orgelland verzamelt en verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
Beveiliging persoonsgegevens Stichting Groningen Orgelland gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens:

  1. Inzagerecht
  2. Recht op rectificatie
  3. Recht op vergetelheid
  4. Recht op beperking van de verwerking
  5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  6. Recht op bezwaar

Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend op:Stichting Groningen Orgelland, Postbus 1467, 9701 BL Groningen of info@groningenorgelland.nl.Indien aan uw verzoek kan worden voldaan, dan zullen wij deze zo snel mogelijk uitvoeren. U wordt door ons geïnformeerd over de afhandeling van uw verzoek. 
Website Onze website bezit geen contactformulier waarop u persoonsgegevens moet invullen. Via de button “Contact” in het hoofdmenu(linker kolom) kunt u per e-mail uw vraag of informatie insturen.Deze website heeft via de button  “Links” verwijzingen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Wijziging Privacy Statement Wij kunnen te allen tijde dit Privacy Statement wijzigen. Van eventuele wijzigingen zullen wij u op de hoogte brengen. 
Vragen, opmerkingen of klachten Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen of een e-mail te sturen naar bovengenoemde adressen. 
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de afhandeling van een verzoek met betrekking tot uw rechten kunt u deze indienen bij de secretaris van Stichting Groningen Orgelland. Dit kan per brief naar Stichting Groningen Orgelland, t.a.v. Secretaris, Postbus 1467, 9701 BL GRONINGEN onder vermelding van ‘Privacy’, of per e-mail naar secretaris@groningenorgelland.nl.

© 2024 - Erfgoedpartners
Betaal via iDeal Betaal met Maestro Betaal met Mastercard Betaal met Visa
Ontwikkeld door Convident