Nieuwe privacywet
Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet op de privacy in werking, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is van toepassing op alle organisaties, ook op stichtingen en verenigingen.

De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
In de nieuwe situatie hebben organisaties een grotere verplichting om verantwoording af te leggen over de persoonsgegevens die zij verwerken en hoe zij de veiligheid daarvan waarborgen.
Op de website van het Erfgoedhuis Zuid-Holland staat een nuttig uit het Engels vertaald artikel van Helen Shone over de toepassing van de AVG in (kleine) musea. Het artikel is met andere nuttige informatie over de toepassing van de nieuwe wetgeving te vinden op: https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/info-tips/wetgeving/avg/

Stappenplan
Een aantal musea heeft aangeven behoefte te hebben aan ondersteuning bij de invoering van de AVG in hun organisatie. We gaan hier vorm aan geven met een op musea toegespitst stappenplan en een begeleidende workshop dit voorjaar. Op deze pagina zullen wij u op de hoogte houden.